Nodejs projesinde GraphQL ve Prisma’nın kullanımı

GraphQL Nedir?

Peki Nedir Bu Prisma?

Neden Prisma?

  • Prisma, veri erişimi, migrations ve veri görseli yönetimi için kullanılan güçlü bir veritabanı aracıdır. Geleneksel ORM’lerin yerini alır ve karmaşık veritabanı iş akışlarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırır.
  • Tercih ettiğiniz veritabanıyla otomatik entegrasyon sağlar.
  • Veri tabanındaki verileri ve ilişkilerini gösteren güçlü bir panel sağlar.

O zaman hadi örnek projemize başlayalım

→ mkdir ShopApp
→ cd ShopApp

→ npm init

→ npm i graphql-yoga

→ npm i nodemon
→ npm i prisma
→ npm i prisma-client-lib

→ prisma init prisma

Biz burada “Demo server + MySQL database” seçimiyle ilerleyeceğiz. Siz kendi projelerinizde mevcut veritabanlarınızı Prisma ile entegre edebilirsiniz.

schema.graphql
datamodel.prisma

→ prisma generate

resolver.js

“start”: “nodemon src/index.js”

Kaynak:

--

--

Software Developer at EPAM Systems https://www.linkedin.com/in/aenesgur/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store